مقالات

ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

محمد باقر میران زاده 1، روح اله خدادادی 3 ، غلامرضا مصطفایی 2 ، سجاد فاضلی فارسانی 4، عبدالعظیم علی نژاد

1/استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
2/استاد یار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
3/کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
4/کارشناس شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
5/دانشجوی دکترای بهداشت محیط ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،
ایران
نشانی نویسنده مسئول: کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط

The correlation between Suspended Solid Concentration and microbial quality of Wastewater Treatment
Plant (WTP) effluent
Mostafaii, Gh1, Miranzadeh M.B1, Khodadadi R1*,Fazeli S2, Alinejad A3
1 Department of Environmental Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, IR Iran
2Sout Weest Tehran Water and Sewage Expert
3 Department of Environmental Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

Corresponding author’s address:
Department of Environmental Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, IR Iran
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید Tel: 0361555155 Fax: 0361555155

چکیده
مقدمه: امروزه به خاطر کمبود منابع آبی قابل دسترس، بویژه برای اهداف کشاورزی، استفاده مجدد فاضلاب علاوه بر جلوگیری از آلودگی مناابع آب،
باعث رفع بسیاری از مشکلات کمبود آب می گردد. هدف این مطالعه بررسی کیفیت خروجی سیستم تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان
با استفاده از ارتباط بین غلظت کل جامدات معلق و کیفیت میکروبی (کلیفرم های کل و مدفوعی) می باشد.
مواد و روش ها: تمامی نمونه ها از قسمت خروجی سیستم تصفیه خانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان برداشت گردید. مطابق با روشهای استاندارد،پارامترهای FC و TC ،TSS مورد آنالیز قرار گرفتند.در نهایت یافته ها از طریق نرم افزار SPSS و  رگرسیون خطای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش: نتایج آنالیز رگرسیون بین متغیرهای TSS-FC و TSS-TC نشان داد که مقدار R2 یه ترتیب 0.78 و 0.79 و رای هر یک از جفت پارامترهای فوق الذکر می باشد ، ضمنا ضرایب P value بدست آمده برای رگرسیون ها در تمام مواررد کمتر از مقدار 0.001 بدست آمد.

بحث و نتیجه گیری: براساس مطالعه حاضر از نظر آماری ، ضریب همبستگی قابل قبولی باین پارامترهاای TSS-FC و TSS-TC در خروجای تصفیه خانه فاضلاب موجود دارد. بنابراین می توان مقادیر پارامترهای TC و FC را بر اساس پارامتر TSS برآورد کرد.


مقدمه
(1). با رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرنشینی همچنین افزایش استانداردهای سطح زندگی، میزان آب مصرفی و در نتیجه فاضلاب تولیدی
افزایش یافته است. فاضلابها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند که باید آنها را به طریق بهداشتی جمع آوری، تصفیه و در صورت
امکان، مجددا به گردش آب در طبیعت برگرداند،

(2). هدف تصفیه فاضلاب حفاظت بهداشت عمومی، استفاده مجدد و برطرف شدن مشکل دفع فاضلاب ساکنین شهر ها و روستا ها است.

(3). تصفیه فاضلاب بایستی به شکلی ا نجام گیرد که از پساب تولیدی بتوان بطور سالم و مطمئن برای مصارف کشاورزی یا تخلیه به آبهای جاری و یا مقاصد دیگر استفاده مجدد نمود.

(4). فرایند های متعددی جهت تصفیه فاضلاب بکار رفته که در بسیاری از آنها درصد بسیار بالایی از آلودگی میکروبی فاضلاب حذف شده تا پساب خروجی جهت استفاده مجدد مساعد گردد.

(5). از جمله آلودگیهای میکروبی که از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان شاخص شناخته شده اند کلیفرمهای کل و مدفوعی میباشند.

(7). ضریب حذف کلیفرمهای کل (TC) و مدفوعی (FC) و همچنین پاتوژنها در سیستم های لجن فعال از 80% تا بیش از 99% متغیر بوده که مقدار آن به شکل فرایند، زمان ماند، کیفیت فاضلاب و سایر مشخصات طراحی فرایند بستگی دارد.

(8,9). بخاطر ثابت بودن مقدار آب در طبیعت،آبهای اصلاح شده بوسیله سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی میتوانند بعنوان یک منبع مطمئن جایگزین محسوب شود.
(6,10,11,12). استفاده مجدد از فاضلاب در مناطق خشک و نیمه خشک، به خاطر کمبود منابع آب و همچنین خشکسالی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، لذا معمولا پساب تصفیه خانه فاضلاب طبق استانداردهای استفاده مجدد، جهت آبیاری محدود، نامحدود وشستشوی جاده ها و غیره بکار برده می شود.
(13). ارتباط بین اجزای کلیدی فاضلاب مانند کل مواد معلق (TSS) و کلیفرم ها میتواند در بررسی های روتین کارایی سیستمهای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.

(14). شاخص های کیفی پساب جهت آبیاری محدود و نامحدود معمولا SS و FC و TC میباشند، بنابراین کنترل این پارامترها در واحد خروجی تصفیه خانه ها امری مهم و اساسی تلقی میشود.

(13,15). محققین در بسیاری از نقاط دنیا، موفق شدند با بررسی پارامترهای SS و FC و TC در پساب خروجی از سیستم های مختلف تصفیه خانه فاضلاب به ارتباط موجود بین پارامترها دست یابند.

- لذا با توجه به توسعه روزافزون استفاده مجدد پساب درمناطق خشک و نیمه خشک، رعایت استاندارد پساب کاربردی اهمیت فراوانی داشته، بنابراین آزمایش شاخصهای میکروبی پساب بایستی به طور معمول انجام شود، انجام این آزمایش ها وقتگیر و پرهزینه هستند، از طرفی آزمایش TSS کم هزینه ودرزمان کوتاه تری انجام شده، لذا در این تحقیق هدف بررسی ارتباط منطقی بین پارامترهای کیفی پساب از قبیل TSS (معلق فرار و معلق غیر فرار) FCو TC به منظور دستیابی آسانتر به کیفیت میکروبی پساب جهت استفاده مجدد می باشد. نوآوری این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی، این است که مطالعه حاضر مقادیر کل جامدات معلق را مورد بررسی قرار داده یعنی علاوه بر جامدات معلق غیر فرار ، جامدات معلق فرار نیز در این مطالعه دخیل و در تعیین ارتباط پارامترها موثر می باشند.

مواد و روش ها
- این تحقیق به صورت توصیفی در سال 1391 به منظور تعیین ارتباط بین پارامترهای TSS و FC و TC در پساب خروجی از فرایند لجن فعال دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. این تصفیه خانه از نوع فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد که واحد های آن شامل آشغالگیری
دستی، تانک هوادهی، ته نشینی ثانویه و واحد گندزدایی می باشد که در حال حاضر واحد گندزدایی در مدار بهره برداری قرار ندارد. به منظور گندزدایی نمونه های برداشت شده و بر اساس آزمایشات انجام شده به پساب فوق قبل از آزمایش پارامترهای TSS و FC و TC مقدار 0.5±3 میلی گرم در لیتر کلر با زمان ماند 13 دقیقه اضافه گردید . در طول 3 ماه در مجموع 130 نمونه ساده تصادفی در روزهای مختلف هفته برداشت شد.لازم به ذکر است که برای آزمایش TSS از ظروف پلی اتیلنی به حجم 2 لیتر و برای آزمایش های FC و TC از ظروف شیشهای استریل به حجم 300 میلی لیتر استفاده گردید. تمام نمونه های برداشت شده بلافاصله به آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتقل و مورد آنالیز قرار گرفتند. سنجش کلیه پارامترهای مورد مطالعه از قبیل TSS و FC و TC بر اساس استانداردهای ارائه شده در آخرین چاپ کتاب استاندارد متد (2013) انجام گرفت،(16) در نهایت، نتایج این مطالعه با استفاده از تکنیک های آماری SPSS و EXCEL مورد قضاوت قرار گرفتند.

یافته های پژوهش
همانطور که در جدول شماره 1 ملاحظه میشود نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین مقدار TSS بترتیب 98 و 7 میلیگرم در لیتر میباشد.
مقادیر کلیفرم های مدفوعی و کل بر حسب حداکثر تعداد احتمالی (MPN) در هر 100 میلی لیتر محاسبه گردید که طی آن، مقادیر بیشترین و کمترین مقدار FC بر حسب، بترتیب لگاریتم 2.28 (190MPN در 100 میلی لیتر) و لگاریتم 0.85 (7MPN در 100 میلی لیتر) بودند.

همچنین برای TC نمونه های پساب بیشترین و کمترین مقدار 2.43 (269MPN در 100 میلی لیتر) و لگاریتم 1.18 (15MPN در 100 میلی لیتر) محاسبه گردیدند.

جدول شماره 1. مقادیرپارامترهای کلیفرمهای کل (TC) , کلیفرمهای مدفوعی (FC) , و کل جامدات معلق (TSS)

در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان

حداکثر انحراف معیار ± میانگین حداقل پارامترها
2/43 1/62±0/32 1/18 کل کلیفرم (لگاریتم)
2/27 1/42±0/31 0/85 کلیفرم مدفوعی (لگاریتم)
98 32±21 7 کل جامدات معلق  (میلی گرم در لیتر)

 

 

نتایج آنالیز رگرسیونی بین متغیر وابسته FC و متغیر مستقل TSS نشان داد که مقدار P value و F بین این دو پارامتر (P<0.001 و F=467.3) است. مقدار R2 بین این دو پارامتر 0.78 است. همچنین آنالیز رگرسیونی بین دو پارامتر TC , TSS نشان داد که مقدار P value و F بین این دو پارامتر ( P<0.001 و F=492) می باشد. مقدار R2 بین این دو پارامتر 0.79 مشاهده میشود، بر اساس اطلاعات بدست آمده مقدار ثابت و همچنین مقدار β برای هر چهار معادله با P value کمتر از 0.001 محاسبه گردید . ضمنا مقادیر همه آنها مثبت است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین متغیر مستقل TSS با مقادیر وابسته TC , FC میباشد.


جدول شماره 2. مقادیرپارامترهای کلیفرمهای کل (TC) , کلیفرمهای مدفوعی (FC) , و کل جامدات معلق (TSS)

در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان

R2 معادله متغیر (بر حسب لگاریتم)
0.79 0.014 TSS + 1.181 TC
0.78 0.013 TSS + 1.006 FC

 

بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقدار ضریب همبستگی (R2) بین پارامتر های TSS و FC برابر 0.78 و همچنین مقدار ضریب همبستگی بین پارامتر TSS با پارامتر های TC برابر 0.79 بوده است. بنابراین میانگین مقدار R2 بالاتر از 0.75 است که نشان دهنده رابطه معنی دار بین پارامترهای TSS , FC , TC در پساب مورد مطالعه است. به عبارت دیگر با توجه به رابطه بدست آمده در ارتباط با پساب خروجی از فرایند لجن فعال، می توان از روی پارامتر TSS به مشخصات کیفیت میکروبی پساب بویژه TC و FC پی برد. نتایج مطالعات مشابه که توسط کازمی و همکاران روی سیستم های لجن فعال در شهرهای مختلف هندوستان انجام شد، نشان داد که مقدار R2 بین پارامترهای TSS با پارامتر های TC و FC بترتیب 0.72 و 0.75 5 بدست آمده است که در مقایسه با مطالعه حاضر در مجموع اگرچه R2 کمتری وجود داشته است، ولی رابطه بین آنها معنی دار بوده است که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد، (13) . مطالعات زیادی در سطح دنیا دال بر وجود ارتباط بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی در سیستم های تصفیه خانه فاضلاب انجام شده است، (15و17). علاوه بر مطالعه ارتباط پارامتر TSS با پارامتر های TC و FC درسیستم های تصفیه فاضلاب در بسیاری از مطالعات دیگر، وجود ارتباط مستقیم پارامترهای مورد مطالعه درجریان های سطحی(از جمله رودخانه ها و سیلاب ها) به اثبات رسیده است، که با نتایج این مطالعه در یک راستا می باشد (18و19). مومتاز و همکاران (2011).طی مطالعه ای روی آبهای سطحی در پاکستان، دریافتند که ارتباط معنی داری بین مقدار لگاریتم شمارش کلنی باکتری ها (GFU) و مقادیر TSS در آب های سطحی وجود داشته که مقدار ضریب همبستگی بین آنها 0.941 بوده است، (20).همچنین مونگرای و همکاران (2011) مطالعه ای روی فاضلاب ورودی به سیستم های UASB , ASP جهت تعیین ارتباط بین پارامترفیزیکوشیمیایی TSS با شاخص های میکروبی TC و FC انجام دادند که در نتایج آنها ارتباط بین TSS با FC به اندازه ی (0.22-)و همچنین ارتباط TSS با TC برابر (0.32-) را نشان داده است(21). که بنظر میرسد کسب این نتایج بخاطر انجام مطالعه بر روی سیستم های بی هوازی باشد. در صورتی که در مطالعه حاضر، کیفیت پساب خروجی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقدار میانگین پارامترهای TSS در پساب مورد مطالعه ما بترتیب برابر 32 میلی گرم در لیتر بوده است، همچنین مقدار میانگین FC و TC دراین پساب بترتیب 26 و 41 در 100 میلی لیتر از نمونه محاسبه شده است. این مقادیر از حد مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران در استفاده مجدد از پساب برای آبیاری و کشاورزی پایین تر است. استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران در جدول شماره 3 آمده است،(22).

 

جدول شماره 3. استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت استفاده مجدد پساب

حداکثر پارامتر
1000  کل کلیفرم (MPN در 100 میلی لیتر)
400 کلیفرم مدفوعی (MPN در 100 میلی لیتر)
100 کل جامدات معلق (میلی کرم در لیتر)

 

همچنین بررسی مطالعات بیکسیو و همکاران (2006)، تساگاراکیس و همکاران (2004)، کارر (2005) و شرفی و همکاران(2012) نشان داد که پساب خروجی از سیستم های تصفیه فاضلاب را می توان طبق استانداردهای مجاز بین المللی مورد استفاده مجدد قرار داد (12و23و24و25). WOH استاندارد حد مجاز کلیفرمهای مدفوعی پساب جهت استفاده آبیاری و کشاورزی را کمتر از 1000 (log 3 ) عدد در هر 100 میلی لیتر از پساب تعیین نموده است. بنابراین در استفاده مجدد از پساب، رعایت استانداردهای بین المللی الزامی است (9و26). شهرستان کاشان جزء مناطق نیمه خشک ایران محسوب شده و متوسط بارندگی سالیانه آن کمتر از 140 میلی متر می باشد،(27). بنابراین با توجه به مقدار پایین میانگین پارامترهای TSS و FC , TC در پساب مورد مطالعه ضروری بنظر میرسد با توجه به کمبود شدید منابع آبی در این منطقه جغرافیایی، با ایجاد راهکارهای مناسب پساب های خروجی را در جهت مصارف غیر شرب از قبیل آبیاری محدود و نامحدود استفاده کرد. با توجه به یافته های این مطالعه که روی پساب تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد مقدار R2 بدست آمده برای رگرسیونهای انجام شده بیش از 0.75 می باشد، لذا می توان مقادیر پارامترهای FC , TC پساب فاضلاب را بر اساس پارامت TSS برآورد کرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله از نتایج طرح تحقیقاتی شماره 9177 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد. نویسندگان از دپارتمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بخاطر حمایت های مالی تشکر و قدردانی می نمایند.

 

References
1. Quadir M, Wichelns, D., Raschid-Sally, L., McCornick, P.G., Drechsel, P., Bahri, A.Minhas, P.S. The
challenges of wastewater irrigation in developing countries. Agric Water Manage. 2010; 97:561-8.
2. Song Z, Zheng Z, Li J, Sun X, Han X, Wang W, et al. Seasonal and annual performance of a full-scale
constructed wetland system for sewage treatment in China. Ecological Engineering. 2006;26(3):272-82.
3. Üstün GE, Solmaz SKA, Çiner F, Başkaya HS. Tertiary treatment of a secondary effluent by the coupling of
coagulation–flocculation–disinfection for irrigation reuse. Desalination. 2011;277(1–3):207-12.
4. Vera L, Martel G, Márquez M. Two years monitoring of the natural system for wastewater reclamation in Santa
Lucía, Gran Canaria Island. Ecological Engineering. 2012: 1-10.
5. World Health Organization. Water quality: Guideline, Standards and Health. IWA Publishing, London. 2002.
6. Akponikpè PBI, Wima K, Yacouba H, Mermoud A. Reuse of domestic wastewater treated in macrophyte ponds
to irrigate tomato and eggplant in semi-arid West-Africa: Benefits and risks. Agricultural Water Management.
2011;98(5):834-40.
7. Bitton G. Wastewater Microbiology. Wiley-Liss: New York, USA. 2005; 129-164
8. Hochstrat R, Wintgens T, Melin T. Development of integrated water reuse strategies. Desalination. 2008;218(1–
3):208-17.
9. Jamwal P, Mittal AK. Reuse of treated sewage in Delhi city: Microbial evaluation of STPs and reuse options.
Resources, Conservation and Recycling. 2010;54(4):211-21.
10. Abu-Rizaiza OS. Modification of the standards of wastewater reuse in Saudi arabia. Water Research.
1999;33(11):2601-8.
11. Mizyed NR. Challenges to treated wastewater reuse in arid and semi-arid areas. Environmental Science &
Policy. 2013;25(0):186-95.
12. Sharafi K DM, Heidari M, Almasi A, Taheri H. Comparison of conventional activated sludge system and
stabilization pond in removal of chemical and biological parameters. Int J Env Health Eng. 2012;1(5):1-5.
13. Kazmi AA, Tyagi VK, Trivedi RC, Kumar A. Coliforms removal in full-scale activated sludge plants in India.
Journal of Environmental Management. 2008;87(3):415-9.
14. Agrafioti E, Diamadopoulos E. A strategic plan for reuse of treated municipal wastewater for crop irrigation on
the Island of Crete. Agricultural Water Management. 2012;105(0):57-64.
15. Williams J, et al. . Mineralisation and pathogen removal in Gravel Bed Hydroponic constructed wetlands for
wastewater treatment. . Water Science and Technology. 1995;32(3):49-58.
16. APHA, AWWA, WEF, 22Th ed. Washington DC U. Standards Methods for the Examination of Water and
Wastewater. American Public Health Association. 2012.
17. Wu J, Jiang X, Wheatley A. Characterizing activated sludge process effluent by particle size distribution,
respirometry and modelling. Desalination. 2009;249(3):969-75.
18. Characklis GW, Dilts MJ, Simmons Iii OD, Likirdopulos CA, Krometis L-AH, Sobsey MD. Microbial
partitioning to settleable particles in stormwater. Water Research. 2005;39(9):1773-82.
19. Crim JF, Schoonover JE, Lockaby BG. Assessment of Fecal Coliform and Escherichia Coli Across a Land
Cover Gradient in West Georgia Streams. 2012; 4: 143-58 20. Mumtaz MW, Adnan A, Mukhtar H, Nawaz K, Raza A, Ahmad Z. Estimation of acteriological levels in surface
water samples to evaluate their contamination profile. Environ Monit Assess. 2011;172:581-7.
21. Mungray AK, Patel K. Coliforms removal in two UASB + ASP based systems. International Biodeterioration &
Biodegradation. 2011 1//;65(1):23-8.
22. Miranzadeh.m.b. Waste Stabilization Pond (wsp)(Theory and Design). Morsal Publication. 2004:40-5.
23. Bixio D, Thoeye C, De Koning J, Joksimovic D, Savic D, Wintgens T, et al. Wastewater reuse in Europe.
Desalination. 2006;187(1–3):89-101.
24. Carr R. WHO Guidelines for safe wastewater use—more than just numbers. IRRIGATION AND DRAINAGE.
2005;54(S1):S103-S11.
25. Tsagarakis KP, Dialynas GE, Angelakis AN, A T. Water resources management in Crete (Greece) including
water recycling and reuse and proposed quality criteria. Agricultural Water Management. (2004);66 35-47.
26. Brissaud F. Criteria for water recycling and reuse in the Mediterranean countries. Desalination. 2008;218(1–
3):24-33.
27. Modarres R, de Paulo Rodrigues da Silva V. Rainfall trends in arid and semi-arid regions of Iran. Journal of Arid
Environments. 2007 7//;70(2):344-55.

مقالات

خداحافظ OHSAS

خداحافظ OHSAS

17 فروردين 1395

استاندارد OHSAS چیست؟ -اولین پیش نویس استاندارد بهداشت حرفه ای و ایمنی ایزو آماده ارایه است: -استاندارد ISO 45001 که الزامات بهداشت حرفه ای و ایمنی را تعیین می کند به مرحله پیش نویس کمیته رسید. پیش نویس این استاندارد که الهام گرفته از استاندارد OHSAS 18001 است، برای آن طراحی شده که شرکتها و سازمانهای سراسر جهان سلامت و ایمنی کارکنان خود را بواسطه آن تضمین نمایند. آقای David Smith رئیس کمیته تدوین استاندارد ISO 45001 در گفتگو با...

ده گام عملی و بسیار ساده در جهت حفاظت از محیط زیست

ده گام عملی و بسیار ساده در جهت حفاظت از محیط زیست

21 فروردين 1395

من برای حفظ محیط زیست چه می توانم بکنم؟ این سوالی است که شاید از ذهن بسیاری از ما عبور کند و با خود فکر کنیم که من به عنوان یک عضو کوچک از جامعه جهانی چه اقدام اثرگذاری می توانم برای حفظ محیط زیست و مراقبت از سیاره زمین انجام دهم؟ و شاید فکر می کنیم که اقدامات ما به عنوان یک فرد به تنهایی باری از دوش زمین برنخواهد داشت و اقدامات یک نفر به عنوان جزئی از...

تجزیه زباله با کمک سوسک ها

تجزیه زباله با کمک سوسک ها

21 فروردين 1395

تجزیه زباله با کمک سوسک ها: تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با همکاری محققان دانشگاه بی هنگ چین موفق به کشف نوع خاصی از لارو نوعی سوسک “Meal moth“شده اند که می تواند تمام عمر خود از پلاستیک و فوم هایی مانند یونولیت تغذیه کند و در عین حال سلامت بماند. -این لاروها علاوه بر این که می توانند این نوع پلاستیک ها را هضم کنند قادرند آنها را به گاز CO2 و ضایعاتی تبدیل کنند که می تواند به عنوان...

فرش قرمز برای سطل زباله

فرش قرمز برای سطل زباله

21 فروردين 1395

پهن کردن فرش قرمز در خیابان ولیعصر تهران برای انداختن زباله در سطل

تفاوت آون (فور) با انکوباتور در چیست؟

25 خرداد 1395

تفاوت انکوباتور با آون(فور) چیست؟ انکوباتور(incubator) : -یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود. انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و... به حساب می آید.این وسیله توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو ( Fe del Mundo) اختراع شده است. انکوباتورها به انواع زیر تقسیم بندی میشوند : انکوباتورهای ساده: که خود بر دو...

ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

10 مرداد 1395

ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب محمد باقر میران زاده 1، روح اله خدادادی 3 ، غلامرضا مصطفایی 2 ، سجاد فاضلی فارسانی 4، عبدالعظیم علی نژاد 1/استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران2/استاد یار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران3/کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران4/کارشناس شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی...

توصیه های ایمنی در آزمایشگاه (نکات ایمنی در آزمایشگاه )

توصیه های ایمنی در آزمایشگاه (نکات ایمنی در آزمایشگاه )

01 تیر 1398

توصیه های ایمنی در آزمایشگاه (نکات ایمنی در آزمایشگاه ) اول ایمنی بعد کار : همواره از وسایل ایمنی حفاظت فردی مثل ماسک , عینک , دستکش و روپوش استفاده کنید . (لازم به ذکر است که تجهیزات حفاظت فردی طبق استانداردهای خاصی تولید میشوندو برای کار با هر ماده خاصی نیاز به رعایت کردن استاندارد مخصوص آن میباشد . شما میتوانید با تماس با کارشناسان شرکت تجهیز کاران احجام با این استانداردها آشنا شده و لوازم مناسب با کار...

تفاوت دستکش های لاتکس , نیتریل و وینیل

تفاوت دستکش های لاتکس , نیتریل و وینیل

24 ارديبهشت 1399

تفاوت دستکش لاتکس , نیتریل و وینیل : مدتی است که به دلیل وجود کرونا ویروس بحث استفاده از دستکش های متفاوت داغ شده اما تفاوت این دستکشها در چیست ؟ کدام دستکش مناسبتر است ؟؟؟ دستکش لاتکس با دستکش نیتریل و وینیل چه تفاوتی دارد ؟ در این مطلب کوتاه تفاوت دستکشها و ویژگیهای مربوط به آن را جداگانه مورد ارزیابی قرار میدهیم . دستکش لاتکس : دستکشهای لاتکس از مواد طبیعی لاستیکی ساخته شده اند .این دستکشها عموما...