سفارش توسط:
orderby
نمایش:
0 ریال
شاخص BOD , میزان اکسیژن خواهی ارگانیزمها در آب است . هر چه میزان BOD کم باشد آب پاک و فاقد ارگانیسم است . شاخص BOD در پسابهای دامداریها و صنایع بسیار مهم است .
0 ریال
بورت دیجیتالی جهت انجام آزمایشات حجم سنجی دقیق
0 ریال
بورت دیجیتالی جهت انجام آزمایشات حجم سنجی دقیق
Copyright www.maxx-marketing.net